Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

Прием

За учебната 2021-2022 година училището ще извършва прием в:

  • I клас - една паралелка
  • V клас - една паралелка

 

Необходими  документи за приемане на ученици в първи клас:

  1. Заявление по образец,
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал) или  декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група,
  3. Акт за раждане /копие/,
  4. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие за деца със СОП.
  5. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% (оригинал за сверяване)