Facebook
ОУ Никола Йонков Вапцаров
Основно училище от 1 до 7 клас - село Зайчар

Квалификация на педагогизите

ОСНОВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА


Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА


1. Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие на новоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната си квалификация.
2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
3. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие на изявени учители с доказани постижения чрез осигуряване на информираност и достъп до актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата на професионалния интерес и доказани добри практики, както и осигуряване на възможности за публикации в национални и международни специализирани педагогически издания.
4. Създаване на система за управление на квалификацията.
5. Изграждане и усъвършенстване на базови управленски компетентности на педагогическите специалисти.
6. Усъвършенстване на мениджърските умения на директорите на училища и детски градини за ефективно управление на финансовите ресурси.